Beskyttelse af Privatlivets Fred og Data

Udgiver:                              
Valtra Oy Ab

Adresse:
44200 Suolahti
Finland
Tlf: +358 20 45501
Fax. +358 20 455 0386
E-Mail: evaltra@valtra.com

Valtra vil gerne takke dig for din interesse i vores virksomhed og for dit besøg på vores website. Valtra opretholder dette website for at tilvejebringe oplysninger angående dets produkter, ydelser og begivenheder.

Erklæring om Beskyttelse af Privatlivets Fred og Data

Dette website kan anvende forskellige metoder hvorpå website-besøgende kan udtrykke deres interesse eller anmode om oplysninger angående Valtra’s produkter og ydelser. I dette henseende kan personlige oplysninger indhentes af os, så som brugerens fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger kan lagres i en database og kan kun anvendes af Valtra eller Valtra’s repræsentanter til at besvare brugerens forespørgsel. Vi videresender, sælger, forhandler eller lejer ikke brugerens personlige oplysninger til tredjeparter. The user has the right to verify what information is stored about him/her in the user database. Information requests should be made in writing and to the address mentioned above.

Brugeren forbeholder sig retten til, at bekræfte hvilke oplysninger der er lagret omkring ham/hende i brugerdatabasen. Anmodninger om oplysninger bør foretages skriftligt, og til adressen nævnt foroven.

Valtra tilstræber at beskytte alle oplysninger du giver os. Men vi kan dog ikke garantere sikkerheden af de oplyste data, og du accepterer de systembetingede sikkerhedsrisici for on-line korrespondance over internettet. Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen misligholdelse af sikkerhed, med mindre det er forårsaget af vores bevidste eller svigagtige handlinger eller uagtsomhed.

Copyrights ©
Al materiale på dette website ejes af, eller er licenceret til, Valtra og er ophavsretbeskyttet. Teksten, lydende, videoerne, billederne, programmerne og andet indhold på dette website må ikke kopieres, ændres, rundsendes eller tilgængeliggøres til tredjeparter for kommercielle formål, uden udtrykkelig tilladelse (f.eks pressemeddelelser, eller Valtra’s skriftlige tilladelse).

Ansvarsfraskrivelse
Valtra vedligeholder og opdaterer dette website med yderste forsigtighed. Men vi kan ikke garantere rigtigheden og nøjagtigheden af oplysninger indeholdt herpå. Indholdet kan ændres. Valtra påtager sig intet retsansvar for skader som sker gennem den direkte eller indirekte brug af websitet, så længe disse ikke er baseret på en overlagt handling eller grov uagtsomhed fra Valtra’s side.

Alle Valtra’s websites er optimerede for Internet Explorer 5.0 eller højere.Websitet kan indeholde links til tredjeparters websites. Disse links gives kun som en service til besøgere af vores website. Valtra har ingen kontrol eller indflydelse over sådanne tredjeparters websites. Valtra påtager sig intet ansvar overfor indholdet og funktionen af tredjeparters websites, som der linkes til, eller noget link indeholdt deri.

My Valtra Præregistrering - Vilkår og betingelser
1. Berettigelse
Valtra-konkurrencen er åben for enhver, der er myndig, men BORTFALDER VED FORBUD. En mindreårig under atten år skal bistås af forældre eller værge. Medarbejdere, ledere og direktører hos Valtra og deres tilknyttede selskaber samt deres nærmeste familie (dvs. forældre, ægtefælle, børn, søskende og bedsteforældre) samt husstandsmedlemmer er ikke berettigede til at deltage.  Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencevilkår og -betingelser uden forbehold samt afgørelserne fra Valtra, som er endelige og bindende.   KONKURRENCEN ER IKKE KØBSBETINGET.  Køb øger ikke deltagerens chancer for at vinde.  

2. Sponsor
Konkurrencens sponsor er Valtra Inc. of Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti , Finland (Valtra)

3. Tilmeldingsperiode
Tilmeldingsfristen udløber d. 19. oktober 2010 kl. 18:00. Vinderne vil blive offentliggjort d. 3. november 2010.

4. Sådan tilmelder du dig
For at tilmelde sig udtrækningen skal deltageren udfylde tilmeldingsblanketten på www.valtra.dk eller på et andet Valtra-websted, hvor blanketten er tilgængelig. Ingen andre tilmeldingsmetoder accepteres. Én tilmelding pr. e-mail-adresse. Den tilmeldte skal afgive personlige oplysninger på tilmeldingsblanketten, for eksempel deltagerens navn og e-mail-adresse. Oplysninger, der indsamles fra deltagerne, er underlagt Valtras fortrolighedspolitik, som findes på www.valtra.dk.  Vinderen vil blive udtrukket tilfældigt blandt alle tilmeldinger, som er modtaget før 19. oktober 2010.

Valtra er ikke ansvarlig for forkerte, upræcise eller ufuldstændige oplysninger fra deltagerne; mistede tilmeldinger eller overførsler, afbrudt eller utilgængeligt netværk, server eller andre tilslutninger; kodede overførsler eller andre fejl eller problemer af nogen art, det være sig mekaniske, menneskelige eller elektroniske, tekniske fejlfunktioner eller computerhardware, software eller en kombination heraf; eller problemer i forbindelse med virus eller andre skader på de tilmeldtes systemer.

5. Udvælgelse og underretning
Alle deltagere skal overholde disse vilkår og betingelser.  Alle krav skal være opfyldt for at kunne vinde.  Vinderen vil blive underrettet af Valtra via den e-mail-konto, der angives på tilmeldingsblanketten. Hvis vinderen ikke vender tilbage inden for 7 (syv) dage fra datoen for meddelelsen om præmien eller undlader at overholde de begrænsninger, der er indeholdt i præmiemeddelelsen inden for dette tidsrum, vil Valtra vælge en anden vinder blandt de resterende kvalificerede tilmeldinger.  Kommer en præmiemeddelelse retur som følge af forkert eller ugyldig modtageradresse, findes en anden vinder. Det kan forlanges, at vinderen kan bevise sin identitet i forbindelse med indløsning af præmien.  Tilmeldinger sendt som post er ikke tilladt.

Personer, som er bosiddende i Canada, som måtte blive valgt i lodtrækningen, vil blive anset som foreløbige vindere og vil modtage præmier underlagt de krav, der er beskrevet nedenfor for canadiske vindere. Chancerne for at vinde afhænger af det samlede antal kvalificerede tilmeldinger, der modtages. I tilfælde af tvist om identiteten for den valgte deltager vil denne blive anset som værende den autoriserede kontohaver af den e-mail-adresse, der bruges ved login eller tilmelding. "Autoriseret kontohaver" defineres som den fysiske person, der er tildelt en e-mail-adresse ved en internetudbyder, online-tjenesteudbyder eller anden organisation (f.eks virksomhed, uddannelsesinstitution osv.), som er ansvarlig for tildeling af e-mail-adresser for det domæne, der er forbundet med den indsendte e-mail-adresse. Vindere kan blive påkrævet at udfylde og underskrive en erklæring på tro og love og returnere denne senest 10 dage efter poststemplets dato. Valtra er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for forsinkede, mistede, fejlsorteret post eller mislykkede forsøg på at levere anmeldelsen til vinderne. Hvis en valgt vinder ikke kan kontaktes inden for 15 dage efter udtrækningen, hvis vedkommende ikke er berettiget, undlader at gøre krav på præmien inden for 14 dage fra den første henvendelse eller undlader inden for rimelig tid at returnere den udfærdigede og udfyldte erklæring som krævet, kan præmien bortfalde og blive givet til en anden vinder blandt de resterende kvalificerede tilmeldinger i overensstemmelse med de afgivne stemmer. Hvis vinderen er flyttet til en anden adresse, er det alene vinderens ansvar at meddele sin nye adresse til Valtra eller en udpeget agent. Valtra er ikke ansvarlig for uanbringelige præmieleveringer på grund af adresseændring. Ved at modtage og/eller anvende en præmie giver vinderen Valtra tidsubegrænsede rettigheder til at bruge vinderens navn, stemmeoptagelse og/eller billede med henblik på reklame, handel eller kampagner hvor som helst i verden og i enhver form for medie, inklusive internettet, uden yderligere kompensation, medmindre det er forbudt ved lov.

CANADISKE PROVISORISKE VINDERE: I tillæg til ovenstående skal en canadisk provisorisk vinder for at kunne vinde og modtage en præmie, først på korrekt vis, uden mekaniske eller elektroniske hjælpemidler, besvare et tidsbegrænset spørgsmål til afprøvning af matematiske færdigheder, som afvikles via e-mail eller telefon. Hvis en canadisk provisorisk vinder ikke besvarer dette færdighedstestende spørgsmål korrekt inden for det givne tidsrum, vil det resultere i diskvalificering, bortfald af vedkommendes andel i præmien samt en tilfældig udvælgelse af en stedfortrædende vinder blandt alle de resterende kvalificerede deltagere.

6. Præmier
Én vinder vil modtage et digitalt kamera (til en værdi af €200) (gratis forsendelse og håndtering). Der tillades ikke kontanter eller anden erstatning, overdragelse eller overførsel af en præmie eller en del af en præmie, undtagen ved Valtra, der forbeholder sig ret til at erstatte en præmie eller en del af en præmie med en anden af tilsvarende eller større værdi.  Vinderen er ansvarlig for alle eventuelle skatter, afgifter og andre gebyrer, som ikke udtrykkeligt nævnt i præmiebeskrivelsen.  Chancerne for at vinde afhænger af antallet af modtagne kvalificerede tilmeldinger.

7. Offentlighed og personlige oplysninger
Oplysninger, der indsamles fra deltagerne, er underlagt politikken for håndtering af personlige oplysninger på Valtras websted, som findes på www.valtra.com.  Hverken Valtra eller dets tilknyttede selskaber, disses direktører, ledere, medarbejdere eller agenter vil hæfte for eventuelle fejl ved tilskrivning.

8. Generelt
Valtra er ikke ansvarlig for ukorrekte, unøjagtige eller ufuldstændige angivelser af oplysninger fra deltagerne; mistede tilmeldinger eller overførsler, afbrudt eller utilgængeligt netværk, server eller andre tilslutninger; kodede overførsler eller andre fejl eller problemer af nogen art, de være sig mekaniske, menneskelige eller elektroniske, tekniske fejlfunktioner eller computerhardware, software eller en kombination heraf; eller problemer i forbindelse med virus eller andre skader på de tilmeldtes systemer. Valtra er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske problemer i forbindelse med online-tilmeldinger.  Bevis for afsendelse vil ikke blive anset som bevis for modtagelse af Valtra. 

Valtra forbeholder sig ret til at ændre, udsætte eller afslutte konkurrencen af enhver årsag, inklusive tilfælde, hvor Valtra skulle blive angrebet af computervirus eller på anden måde blive teknisk forhindret, eller hvis konkurrencen ikke kan gennemføres som planlagt af årsager, som er uden for Valtras kontrol.  I tilfælde af tidlig afslutning vil vinderne blive tilfældigt udvalgt blandt alle kvalificerede tilmeldinger, der er modtaget på tidspunktet for afslutningen.

Valtra forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver deltager, hvis det findes, at denne har foretaget indgreb i tilmeldingsprocessen eller konkurrencens afvikling, eller som overtræder disse officielle regler.  Ethvert forsøg fra en deltager på bevidst at skade eller underminere den legitime afvikling af konkurrencen kan være i strid med straffe- og civilret og vil resultere i diskvalifikation af en sådan deltager.  Hvis et sådant forsøg skulle blive gjort, forbeholder Valtra sig ret til at søge afhjælpning og kompensation (herunder advokatsalærer) fra en sådan deltager i videst muligt omfang tilladt ved lov.

9. Virus
Deltageren samtykker til ikke at uploade, sende eller overføre materiale, som indeholder nogen form for computervirus, mekanismer, trojanske heste eller andre skadelige komponenter eller programmeringsrutiner, som har til hensigt at skade, på skadelig vis at forstyrre, på skjult vis at opfange eller opnå indflydelse på noget system, data eller personlige oplysninger.

10. Ansvar og lovgivning
Gennem sin tilmelding erklærer deltageren sig indforstået med at være underlagt disse vilkår og betingelser for konkurrencen.  Deltageren er indforstået med at friholde Valtra, dennes partnere og direktører, ledere, medarbejdere og agenter fra og imod ethvert krav eller sagsanlæg, der måtte udspringe af deltagelse i konkurrencen eller modtagelse eller brug af en præmie.  Deltageren er desuden indforstået med, at alle krav, vurderinger og præmier vil være begrænset til de faktisk afholdte omkostninger, herunder omkostninger forbundet med at deltage i denne konkurrence, men under ingen omstændigheder advokatsalærer.  Deltageren frafalder herved alle rettigheder til at kræve bodserstatning, erstatning for utilsigtet tab, indirekte tab eller andre tab, bortset fra de faktisk afholdte udgifter, samt enhver ret til at kræve yderligere eller forhøjet erstatning.  Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for tilknyttede eller følgemæssige skader, hvorved ovennævnte muligvis ikke er gældende for deltageren.